........................................................................................................................................
 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt


adiunkt
w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
www.wa.pb.edu.pl

email: ptrojniel@wp.pl

P O R T F O L I O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domowy Szpital Polska Architektura 2018
NAGRODA ROKU SARP
N A G R O D A   R O K U   S A R P,  2 0 1 8 
PROJEKTY  NAJWAŻNIEJSZE  P R O J E K T Y  I  R E A L I Z A C J E
Projekty
.................................. POZOSTAŁE  P R O J E K T Y
ZGODA.................................. K O N K U R S Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZEGARKI VC
................................. P R O J E K T Y   Z E G A R K Ó W
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fOTOGRAFIA................................. F O T O G R A F I A   A R C H I T E K T U R Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dyplom ............................... P R O J E K T   D Y P L O M O W Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINKI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
copyright by Piotr Trojniel 2008 - 2019                                                                                                                                                     NVU 1.0 PL